Skip to main content
QUESTIONS? CALL US: +63917-157-7101 DapayDiTubo[at]gmail.com / info[at]tuboabra.gov.ph

Wedding Vow May 16, 2019 – Soriano and Cristalyn

16 May 2019
“Wedding Vow”
Soriano & Cristalyn

-Words of wisdom-
SB BAYBAY: nu wad kayon as naasawaan ay biag masapul ay ited na talek kn dungngo as tunggal esang

Incoming SB Dawala: am-amayen yo tay maid gedan sabsabali ken dakayo, mintenaren yo nan relasyon yo ken Apo Dios ay cxa na mnbalin ay sentro di naasawaan ay pnagbiag yo.

SB AGWAKING: panagtinnalek na kangrunaan as min-asawa

Mayor Ballangan: janiji inbagbaga da nu matungpal yo ket maid rason ay adin naballigi na buoen yo ay pamilya. Uray nagarbo na kasar nu aji yo dengngen na advices da naginad na panag-attain yo cji goal yo ay panagdur-as di pamilya yo.

CONGRATULATIONS TO THE NEWLY WEDS
SB COLLADO: ibilin ko ken dakayo ay mintenaren yo na panagtitinnalek ken panagpinnateg, iyalikaka yo nu ksano ay dumur-as na pamilya yo.

Official Website of Tubo Municipality, Province of Abra