QUESTIONS? CALL US: +63917-157-7101 [email protected] / [email protected]

CIVIL MASS WEDDING FEBRUARY 18, 2020

Reminder manen kakailyan ay i-Tubo ay kayat na makipartisipar siji programan di opisina mi ay CIVIL MASS WEDDING inton no 18 February 2020 ta umali kayo kuma min-apply umuna as marriage license nu maid paylang apo lisensya yo tapnu kin-aapatan tako payen nan agendas siji ay okasyon

Owad 6 ay ninpaconfirm as partisipasyon dan
Isuda:
Delmar Constante & Carmela Mangibat
Dizon Ariola & Justine Pacio
Erich Von Davis & Hazel Catriz
Victor Dadsiing & Jerecil Cawasan
Jerome Jose & May-ann Viva
Noble Guiawan & Novalin Alfonso

10 days posting apo nan application for marriage license adiyo kuma itantan na umalian yo tapnu masapsapa met lng ay malpas na imbitasyon ken amin ay rikititos di kasar.

First week di February nan deadline mi kakailyan ida😊😊

Naey apo nan partial ay invitation mi😍😉😊😊

Address

2nd floor, Dap-ay di Tubo, Poblacion, Tubo, Abra

Phone

+63 917-157-7101

Social Media

Copyright © 2017. Municipality of Tubo, Province of Abra. All rights reserved 2017. Powered by:
Official Website of Tubo Municipality, Province of Abra