Skip to main content
QUESTIONS? CALL US: +63917-157-7101 [email protected] / [email protected]

Botik Update (November 23, 2020)

Adida apo min-ibalsa ad botik as four-wheeled vehicle gapu ta kittoy nan danum. Motor laeng ken ipugao nan maibalsa apo. Iyaman as pannakaawat nan tunggal esang. Maipakammonto nu mabalinen apo.

Official Website of Tubo Municipality, Province of Abra